Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ  Szkołę Podstawową nr 1 im. ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO W GNIEŹNIE

Prowadzony na podstawie: art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

1. Zbiór danych osobowych kadrowo – płacowych pracowników i współpracowników zatrudnionych w Gimnazjum.
2. Zbiór danych osobowych kandydatów do pracy w Gimnazjum.
3. Zbiór danych osobowych zawartych w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Gimnazjum.
4. Zbiór danych osobowych uczniów korzystających z nauki w Gimnazjum oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (Księga ewidencji uczniów szkoły).
5. Zbiór danych osobowych uczniów zamieszkujących rejon szkoły objętych obowiązkiem szkolnym   a spełniającym go poza szkołą (w innej placówce).
6. Zbiór danych osobowych książka korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
7. Zbiór danych osobowych wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie informacji publicznej .
8. Zbiór danych osobowych osób wynajmujących nieruchomości .
9. Zbiór danych osobowych: Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
10. Zbiór danych osobowych: Rekrutacja do szkoły,
11. Zbiór danych osobowych: Dziennik lekcyjny,
12. Zbiór danych osobowych: Arkusz ocen,
13. Zbiór danych osobowych: Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych i zaświadczeń OKE,
14. Zbiór danych osobowych: Arkusz obserwacji dziecka,
15. Zbiór danych osobowych: Protokoły Rady Pedagogicznej,
16. Zbiór danych osobowych: Zbiór danych osobowych: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
17. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja dofinansowania do podręczników szkolnych,
18. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja pedagoga i psychologa,
19. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
20. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja wycieczek,
21. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja ubezpieczeń uczniów,
22. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja wypadków uczniów,
23. Zbiór danych osobowych: Teczka wychowawcy klasy,
24. Zbiór danych osobowych: Dziennik zajęć dodatkowych,
25. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja kadrowo-płacowa,
26. Zbiór danych osobowych: System informacji Oświatowej,
27. Zbiór danych osobowych: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
28. Zbiór danych osobowych: Dobrowolne ubezpieczenie pracowników,
29. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja wypadków pracowników,
30. Zbiór danych osobowych: Umowy zlecenia,
31. Zbiór danych osobowych: Przelewy. Wyciągi bankowe,
32. Zbiór danych osobowych: Kontrahenci,
33. Zbiór danych osobowych: Faktury/Rachunki,
34. Zbiór danych osobowych: Ubezpieczenia ZUS,
35. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli,
36. Zbiór danych osobowych: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
37. Zbiór danych osobowych: Świadectwa szkolne,
38. Zbiór danych osobowych: Ubezpieczenia OC pracowników,
39. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja najmu mieszkań,
40. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja badań lekarskich,
41. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja dofinansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli,
42. Zbiór danych osobowych: Dożywianie,
43. Zbiór danych osobowych: Dokumentacja zwolnień z zajęć,
44. Zbiór danych osobowych: konkursy międzyszkolne

POBIERZ DOKUMENT >>