Terminarz rad pedagogicznych

Terminarz i tematyka rad pedagogicznych

w roku szk. 2019/2020

 

  1. 30.08.2019 – Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym, klasyfikacja po egzaminach poprawkowych. Przedstawienie przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2018/2019.

 

  1. 12.09.2019 – II część rady organizacyjnej (zatwierdzenie planów nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego, terminarza i tematyki posiedzeń rady pedagogicznej, zatwierdzenie zmian w statucie, planowane doskonalenia zawodowe, zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły).

Sprawozdanie z mobilności nauczycielskich Erasmus.

 

  1. 12.11.2019 – Narada szkoleniowa – rola wychowawcy klasy (przedstawiciel PPP), ocena postępów w nauce i zachowaniu.

 

  1. 20.01.2020 – Klasyfikacja uczniów w I półroczu*, wnioski do dalszej pracy. Narada szkoleniowa – kompetencje kluczowe.

 

  1. 23.01.2020 – Narada analityczna posumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze; wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu, ocena stopnia realizacji planu pracy na bieżący roku szkolnym

 

  1. …..03.2020 – (rekolekcje wielkopostne) – Narada szkoleniowa: organizacja i przebieg egzaminów ósmoklasisty.

 

  1. 21.04.2020 – Analiza postępów w nauce i zachowaniu uczniów. Narada analityczna – przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej, szkolenie -kierownik wycieczek szkolnych.

 

  1. 22.06.2020 –  Narada klasyfikacyjna – podjęcie uchwał RP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.**

 

  1. 26.06.2020 – Narada analityczna – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2019/2020, wyniki i wnioski/rekomendacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

* do 20.12.2019 należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych zachowania

do  16.01.2020 – uczniowie znają wszystkie oceny (wpis w indeksie),

 

** do 22.05.2018 – należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych,

do 17.06.2018 – uczniowie znają wszystkie oceny

 

 

Uwaga: Obecność na radzie pedagogicznej obowiązkowa, zwolnienie tylko z ważnych przyczyn losowych. W miarę potrzeby odbędą się rady pedagogiczne nadzwyczajne.