Terminarz rad pedagogicznych

Terminarz i tematyka rad pedagogicznych

w roku szk. 2018/2019

 

 

  1. 08.2018 – Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym, klasyfikacja po egzaminach poprawkowych. Przedstawienie przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2018/2019.

 

  1. 09.2018 – II część rady organizacyjnej (m. in. zatwierdzenie planów nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego, terminarza i tematyki posiedzeń rady pedagogicznej).

Część szkoleniowa:

Programy naprawcze po analizie wyników egzaminów gimnazjalnych (przewodniczący zespołów przedmiotowych nauczycieli).

Szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w pracy nauczyciela

 

  1. 11.2018 – Ocena postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

Część szkoleniowa: Kompetencje kluczowe.

 

  1. 02.2019 – Klasyfikacja uczniów w I półroczu.*

Część szkoleniowa: Zasady bezpieczeństwa i pierwsza pomoc.

 

  1. 02.2019 – Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu.

 

  1. 03.2019 – (rekolekcje wielkopostne) – Rada szkoleniowa: Organizacja i procedury przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych

 

  1. 04.2019 – Analiza postępów w nauce i zachowaniu uczniów.

Część szkoleniowa: Uczeń z Zespołem Aspergera.

 

  1. 06.2019 –  Klasyfikacja uczniów w II półroczu.**

 

  1. 06.2019 – Podsumowanie pracy szkoły w roku szk. 2018/19.

 

* do 04.01.2019 należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych zachowania

do  01.02.2019 – uczniowie znają wszystkie oceny,

 

** do 17.05.2019 – należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych,

do 13.06.2019 – uczniowie znają wszystkie oceny.

 

Uwaga: Obecność na radzie pedagogicznej obowiązkowa, zwolnienie tylko z ważnych przyczyn losowych. W miarę potrzeby odbędą się rady pedagogiczne nadzwyczajne.