Terminarz rad pedagogicznych

Terminarz i tematyka rad pedagogicznych

w roku szk. 2020/21

  1. 31.08.2020 – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym, przedstawienie procedur i regulaminów dotyczących funkcjonowania placówki w czasie pandemii. Przedstawienie przydziału obowiązków, propozycje rad szkoleniowych, opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
  • 14.09.2020 – II część rady organizacyjnej (zatwierdzenie planów nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego, terminarza i tematyki posiedzeń rady pedagogicznej, planowane doskonalenia zawodowe, zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły).
  • Szkolenie online (termin do ustalenia) – Nauczanie zdalne na platformie MS Teams.
  • 16.11.2020 – ocena postępów w nauce i zachowaniu. Narada szkoleniowa: Jak kształcić u ucznia samodzielność, kreatywność i innowacyjność?
  • 29.01.2021 – klasyfikacja uczniów w I półroczu*, wnioski do dalszej pracy.
  • 04.02.2021 – narada analityczna posumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze; wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu, ocena stopnia realizacji planu pracy w bieżącym roku szkolnym.
  • 14.04.2021 – ocena postępów w nauce i zachowaniu, przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej. Narada szkoleniowa: organizacja i przebieg egzaminów ósmoklasisty. 
  • 18.06.2021  –  Narada klasyfikacyjna – podjęcie uchwał RP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.**
  • 24.06.2021 – Narada analityczna – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 2020/2021, wyniki i wnioski/rekomendacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

* do 22.12.2020 należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych zachowania

do  27.01.2021 – uczniowie znają wszystkie oceny,

** do 14.05.2021 – należy powiadomić uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych,

do 16.06.2021 – uczniowie znają wszystkie oceny

Uwaga: Obecność na radzie pedagogicznej obowiązkowa, zwolnienie tylko z ważnych przyczyn losowych. W miarę potrzeby odbędą się rady pedagogiczne nadzwyczajne.