Historia i symbole

NASZA SZKOŁA DUMNIE NOSI IMIĘ ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO

W roku 1000 do Gniezna przybyli: legat papieski oraz cesarz niemiecki Otton III. Przybyli oni głównie z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. Książę Bolesław Chrobry bardzo uroczyście przyjął gości. Pod Gnieznem, przy drodze ustawił swoich wojów, droga była zasłana czerwonym suknem, po którym cesarz szedł pieszo do grobu św. Wojciecha. Jednak celem wizyty cesarza nie była tylko pielgrzymka. Otton III pragnął także pozyskać księcia Bolesława Chrobrego dla swojej idei zjednoczonego cesarstwa z czterech równorzędnych prowincji: Germanii, Galii, Rzymu i Sclavinii, czyli Słowiańszczyzny. Była to idea utworzenia uniwersalnego imperium chrześcijańskiego. Nie doszła ona jednak do skutku przerwana śmiercią Ottona III. Głównym osiągnięciem zjazdu było utworzenie metropolii gnieźnieńskiej. Gniezno stało się najważniejszym ośrodkiem kościelnym w Polsce, samodzielnym i podlegającym tylko papieżowi. Objęcie przez arcybiskupstwo gnieźnieńskie wszystkich ziem polskich było nadzwyczajnym sukcesem polskiego władcy. Ta decyzja uniezależniła bowiem ziemie polskie od zarządzania przez arcybiskupa niemieckiego w Magdeburgu. Stało się tak niewątpliwie dzięki poparciu Ottona III. Uznanie Bolesława za suwerennego władcę cesarz potwierdził symbolicznym aktem nałożenia na głowę księcia diademu i przekazaniu mu włóczni św. Maurycego.

Dzięki zjazdowi gnieźnieńskiemu Polska uzyskała prestiż na arenie europejskiej nie tylko w aspekcie religijnym, ale i politycznym. Wybierając na patrona to dzieło historyczne, uznaliśmy, że idea tego wydarzenia jest nam bardzo bliska. Zdarzenie to miało miejsce w Gnieźnie. Nasza szkoła ma swoją siedzibę w jednym  z najstarszych budynków szkolnych. Mieści się w historycznej części miasta. Ważne są dla nas: odpowiedzialność za losy kraju, za własne czyny, patriotyzm, szacunek dla tradycji i dziedzictwa kulturowego.

LOGO SZKOŁY

SZTANDAR SZKOŁY

HYMN SZKOŁY

Muzyka
– Janusz Kocjan
Słowa – Łukasz Dziel

 1. Już w roku tysięcznym na gnieźnieńskiej ziemi
  spotkał się król Chrobry z przyjaciółmi swemi.
  Przybył Otto III, Pan Europy całej,
  dać hołd Wojciechowi, głosić jego chwałę.
 2. Młodzież naszej szkoły, rodu piastowskiego
  chlubi się imieniem Zjazdu Gnieźnieńskiego.
  Przed wieloma laty drzwi nam uchylono,
  dzisiaj stanowimy z Unią jedno grono.
 3. My teraz musimy, za swych przodków wzorem,
  postępować zawsze godnie i z honorem.
  Kiedy młodzi ludzie będą sobie braćmi,
  zgoda żyć pozwoli Europie w przyjaźni.