Przedmiotowy system oceniania

ZASADY  PRACY  I  OCENIANIA  NA  LEKCJACH  GEOGRAFII    1.Na lekcjach obowiązuje: kulturalne zachowanie, wzajemny szacunek, posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń (może być ksero), uzupełnionego indeksu, zaangażowanie w tematykę zajęć w celu ich jak najpełniejszego zrozumienia. 2.Ocenie podlegają: a)sprawdziany pisemne (obejmują one szerszy materiał,  są zapowiedziane min. 2 tyg. wcześniej)
 1. b) kartkówki, odpowiedzi ustne (nie muszą być zapowiedziane, obejmują 3 ostatnie zagadnienia, w klasie II i III odpowiedzi ustne również sprawdzające orientację na mapie)
 2. c) prace domowe w różnej postaci, aktywność, sukcesy w konkursach i inne .
UWAGA! OSOBY NIEOBECNE SĄ ZOBOWIĄZANE NAPISAĆ SPRAWDZIANY/KARTKÓWKI PO POWROCIE, W TERMINIE USTALONYM Z NAUCZYCIELEM. UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ POPRAWIĆ OTRZYMANĄ OCENĘ W CIĄGU 2 TYGODNI OD JEJ POZNANIA. DO DZIENNIKA WPISYWANE SĄ WSZYSTKIE OTRZYMANE OCENY I WSZYSTKIE SĄ UWZGLĘDNIANE PRZY OCENIE SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ.NA POPRAWY PRZEZNACZONE SĄ GODZINY DODATKOWE, USTALONE PRZEZ NAUCZYCIELA. OCENIANIE ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ZASADAMI UJĘTYMI W STATUCIE SZKOŁY.
 1. Pozostałe zasady:
 2. a) WAŻNE! Ze względu na niską liczbę godzin nie przewiduje się tzw. „kropek”, oznaczających nieprzygotowanie ucznia do pracy. W sytuacjach innych niż długotrwałą choroba usprawiedliwienie nieprzygotowania odbywa się WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ INFORMACJI RODZICA (OPIEKUNA) UCZNIA W INDEKSIE.
 3. b) Nie stosuję się zaliczania materiału na wyższą ocenę (tzw. „zdawania”) na końcu semestru lub roku szkolnego.
 4. c) Uczniowie mający problemy z opanowaniem danej partii materiału mogą, po zgłoszeniu się nauczycielowi, skorzystać z indywidualnej, dodatkowej pomocy poza godzinami zajęć, w terminie ustalonym z nauczycielem.
 5. d) Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują informację o możliwości zorganizowania zajęć dodatkowych. Ich forma i częstotliwość będzie uzależniona od zapotrzebowania, zainteresowania i ilości chętnych uczniów.
 6. e) Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z konieczności uzupełnienia tematów oraz ich opanowania.
 7. f) Za brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń uczeń otrzymuje „minusy”. Przy trzecim minusie uczeń otrzymuje ocenę ndst.
 8. Materiał nauczania jest zgodny z nowa podstawą programową. W opanowaniu tematów ważne są podane wcześniej do wiadomości podręcznik i zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era „Planeta Nowa”.
RODZICE PROSZENI SĄ O SYSTEMATYCZNĄ KONTROLĘ PRACY DZIECKA W DOMU ORAZ PODPISYWANIE UZUPEŁNIONYCH OCEN (I EWENTUALNYCH INFORMACJI) W INDEKSIE.    
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie      Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego został opracowany w oparciu o analizę następujących dokumentów: * Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami * Podstawa programowa kształcenia ogólnego * Wewnątrzszkolny system oceniania * Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum "Słowa na czasie" autorstwa M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirskiej, P. Doroszewskiego    
 1. Cele kształcenia (wymagania ogólne zawarte w podstawie programowej języka polskiego na III etapie edukacyjnym)
 2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
 3. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 4. Tworzenie wypowiedzi.
 
 1. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
 2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
 3. a) czytanie i słuchanie,
 4. b) samokształcenie i docieranie do informacji,
 5. c) świadomość ję
 6. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
 7. a) wstępne rozpoznanie,
 8. b) analiza,
 9. c) interpretacja,
 10. d) wartości i wartoś
 11. Tworzenie wypowiedzi
 12. a) mówienie i pisanie,
 13. b) świadomość ję
 14. Teksty kultury - teksty poznawane w całości, nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć następujących autorów i dzieł:
 15. a) J. Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V,VII,VIII),
 16. b) A. Fredro Zemsta,
 17. c) I. Krasicki – wybrane bajki,
 18. d) A. Mickiewicz Dziady cz. II,
 19. e) H. Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (np. Krzyżacy, Quo vadis).
 

III. Funkcje i cele oceniania

Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia gimnazjum wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania, które wynikają z podstawy programowej.   Ocenianie pełni funkcję diagnostyczną oraz klasyfikacyjną i ma następujące cele dydaktyczne:  
 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 

IV. Skala ocen

  Oceny dzieli się na:
 • bieżące (cząstkowe),
 • klasyfikacyjne śródroczne,
 • klasyfikacyjne roczne.
  Zarówno oceny cząstkowe, jak i klasyfikacyjne wyrażone są sześciostopniową skalą: 6 – celujący (cel) 5 – bardzo dobry (bdb) 4 – dobry (db) 3 – dostateczny (dst) 2 – dopuszczający (dop) 1 – niedostateczny (ndst)  
 1. Sposoby oceniania osiągnięć uczniów
Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - czytanie różnych tekstów kultury (sprawdzenie stopnia rozumienia czytanego tekstu oraz posługiwanie się terminami z teorii literatury i nauki o języku), - technika głośnego czytania, - tworzenie własnego tekstu (redagowanie określonych form wypowiedzi) – podczas lekcji oraz w ramach pracy domowej i pracy klasowej, - mówienie (np. odpowiedź ustna z zakresu trzech ostatnich lekcji, opowiadanie twórcze i odtwórcze, przemówienie), - znajomości przestrzeganie zasad ortografii i interpunkcji (sprawdziany ortograficzne/dyktanda), - znajomość lektur, - znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku, - recytacja utworów poetyckich lub prozy, - plastyczne konkretyzacje utworów literackich – stosownie do zainteresowań - wykonanie projektów, - realizacja zadańw grupie, - przygotowanie i udział w inscenizacji. Inne formy aktywności podlegające ocenie: - udział w konkursach przedmiotowych, - inwencja twórcza (np. własna twórczość literacka, inicjowanie wydarzeń kulturalnych), - przygotowywanie się do zajęć, aktywność na lekcji, - wystąpienia na forum klasy i szkoły. - pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć (np. wystąpienie w roli asystenta nauczyciela, referat), - warsztat pracy ucznia: zeszyty przedmiotowe, ćwiczenia, karty pracy),     Punkty uzyskane w trakcie oceniania aktywności ucznia przeliczane są na oceny wg następującej skali:   100%              celujący 90% - 99%      bardzo dobry 75% - 89%      dobry 51% - 74%      dostateczny 31% - 50%      dopuszczający 0% - 30%        niedostateczny     W ocenie odpowiedzi ustnej uwzględnia się następujące kryteria: - poziom merytoryczny wypowiedzi, - umiejętność przekazania wiedzy, - sprawność wypowiadania się, - styl prezentacji, - elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela i innych uczniów. - poprawność językowa.    Recytacja prozy i poezji: - pamięciowe opanowanie tekstu, - zachowanie interpunkcji, - dykcja, - modulacja i intonacja głosu, - interpretacja głosowa tekstu.     Dyktanda oceniane są według następujących zasad:   0 błędów - celujący 1 błąd - bardzo dobry 2 błędy - dobry 3 błędy - dostateczny 4-5 błędów - dopuszczający 6 błędów i więcej - niedostateczny   3 błędy interpunkcyjne traktowane są jak 1 błąd ortograficzny
 1. Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie systemu średniej ważonej ocen
  Bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia, przypisując im różną wagę.  
Rodzaj wagi Aktywności ucznia Sposób zapisu w dzienniku
  WAGA 3   1. Udział w konkursie na etapie rejonowym i wyżej. 2. Ocena semestralna. 3. Sprawdziany, testy. 4. Prace klasowe. 5. Wypracowania. 6. Prezentacje multimedialne. 7. Lektury dodatkowe.     Kolor czerwony
  WAGA 2   1. Udział w konkursie szkolnym. 2. Dyktando (bez wcześniejszego zapoznania ucznia z jego tekstem). 3. Krótkie formy pisemne. 4. Recytacja. 5. Odpowiedź ustna. 6. Kartkówki. 7. Zadania wykonywane na lekcji. 8. Udział w uroczystościach szkolnych (recytacje, występy teatralne, prowadzenie uroczystości).     Kolor czarny
  WAGA 1   1. Praca domowa. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Plakat. 4. Zadania dodatkowe. 5. Aktywność na lekcji. 6. Dyktando (uczeń wcześniej poznał tekst)     Kolor niebieski
    Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  
Średnia ważona Ocena
Do  1,60 niedostateczny
1,61-2,60 dopuszczający
2,61-3,60 dostateczny
3,61-4,60 dobry
4,61-5,30 bardzo dobry
5,31 i wyżej celujący
    VII. Wymagania na poszczególne oceny semestralne:   Celujący (6) Uczeń: -opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, - jego sądy i opinie cechują się dojrzałością i krytycyzmem, - jest twórczy, aktywny, sumienny i samodzielny, - interesuje się przedmiotem i rozwija indywidualnie swe uzdolnienia i zainteresowania, - osiąga także sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.   Bardzo dobry (5) Uczeń: -opanował treści istotne w strukturze przedmiotu, - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i korzysta z różnych źródeł informacji, - jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje całkowita poprawność merytoryczna, stylistyczna i językowa, - formułuje krytyczne wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie, - jest samodzielny, aktywny i sumienny.   Dobry (4) Uczeń: - opanował najważniejsze treści przedmiotowe i sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, - jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje poprawność merytoryczna, stylistyczna i językowa, - jest sumienny i dość aktywny, - potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania.   Dostateczny (3) Uczeń: - opanował podstawowe treści przedmiotowe oraz posiada proste, uniwersalne umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu trudności, - jest dość sumienny i raczej aktywny, - samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje zadania przewidziane programem nauczania.   Dopuszczający (2) Uczeń: - opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji, - zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania, a także rozwiązuje problemy o niskim stopniu trudności, powtarzające się w procesie edukacji, - odrabia zadane prace, choć niektóre błędnie, - potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji.   Niedostateczny (1) Uczeń: - nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, - nie interesuje się procesem dydaktycznym, nie uczestniczy w lekcji, - nie odrabia zadanych prac, - lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. VIII. Zasady poprawiania ocen cząstkowych Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej, z wyjątkiem zapowiedzianych dyktand, ponieważ otrzymuje ich tekst, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zna termin ich pisania.   Oceny niedostateczne ze sprawdzianów i prac klasowych uczeń poprawia w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia poznania oceny, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem pozalekcyjnego terminu poprawy. Poprawa ocen niedostatecznych z pozostałych form aktywności ucznia odbywa się w ciągu tygodnia od dnia poznania oceny.   W obu przypadkach ocenianie oparte jest na pełnej skali ocen; wszystkie oceny otrzymane przez ucznia uwzględniane są w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.   Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do kolejnych poprawek.   Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej za pracę, która jest plagiatem.    
 1. Sposób informowania o wymaganiach i postępach w nauce:
- uczeń zostaje zapoznany z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami na poszczególne oceny na pierwszych zajęciach rozpoczynającego się roku szkolnego, - rodzice podpisem w zeszycie przedmiotowym potwierdzają fakt zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami, - wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, - nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, - z wynikami prac pisemnych uczeń zapoznaje się na lekcji, - rodzice informowani są o ocenach systematycznie (wpis w indeksie), mają prawo wglądu do prac i sprawdzianów ucznia w czasie dyżuru konsultacyjnego lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.  
 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej z języka polskiego:
 2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną z języka polskiego, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły.
 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej określone są w Statucie Szkoły.
                                    Kryteria oceniania form wypowiedzi pisemnej w klasach I - III     Rozprawka  
Numer kryterium Kryteria  oceny   Liczba punktów
I Temat (0 - 6)*
I Zgodność całości tekstu z tematem.   0-1p.
II W rozwinięciu zgodne z tematem: ·        podanie co najmniej dwóch trafnych przykładów lub argumentów, ·        komentowania przykładów lub rozwinięcie argumentów (co najmniej dwóch),     0-1p. 0-1p. 0-2p.  
III Podsumowanie rozważań (wnioski)   0-1p.
II Kompozycja (0 - 3)**
IV Trójdzielna kompozycja tekstu, z zachowaniem właściwych proporcji i akapitów.   0-1p.
V  Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi  częściami pracy).   0-1p.
VI Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia).   0-1p.
III Język i styl (0-4)**
VII Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3 p.  
VIII Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi]   0-1p.
IV Zapis(0-3)**
IX Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.]   0- p.  
XI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy]   0-1p.
  * Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  10p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny Podanie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zrealizowanie elementów formalnych podania (umieszczenie imienia i nazwiska nadawcy oraz jego adresu, nazwy miejscowości i daty, adresata podania, podpisu autora podania) 0–1p.
II Sformułowanie i uzasadnienie prośby dostosowane stylem do sytuacji komunikacyjnej 0–1p.
III Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, fleksją, frazeologią, składnią; przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd) 0–1p.
IV Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny jeden błąd) i poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd); dyslektycy (dopuszczalne 2 bł. ort. I 2 bł. int.) 0–1p.
V Stosowny układ graficzny (rozplanowanie wszystkich elementów podania) 0–1p.
5p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 5p. bardzo dobry; 4p. dobry; 3p. dostateczny; 2p. dopuszczający; 0–1p. niedostateczny     List  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zmieszczenie nazwy miejscowości i daty. 0-1p.
II Zamieszczenie stosownego nagłówka i złożenie podpisu. 0-1p.
III Wstęp - stosowna ze względu na adresata formuła rozpoczynająca list. 0-1p.
IV Rozwinięcie - stosowność treści ze względu na adresata i cel korespondencji. 0-1p.
V Zakończenie - zamieszczenie stosownego zwrotu kończącego list. 0-1p.
VI Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia)** 0-1p.
VII Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania między częściami listu)** 0-1p.
VIII Zgodność treści listu z celem korespondencji. 0-1p.
IX Stosowność stylu ze względu na treść listu i adresata. 0-1p.
X Stosowanie zwrotów grzecznościowych.** 0-1p.
XI Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.]** 0-3p.  
XII Przestrzeganie zasad ortografii (dopuszczalny jeden błąd, dyslektycy dwa błędy)** 0-1p.
XIII Przestrzeganie zasad interpunkcji (dopuszczalne dwa błędy, dyslektycy trzy błędy)** 0-1p.
XIV Stosowny układ graficzny i estetyka listu.** 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny       Charakterystyka  
Numer kryterium Kryteria  oceny   Liczba punktów
I Temat (0 - 6)*
I Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0-1p.
II Opis wyglądu zewnętrznego (co najmniej trzy informacje, np. wiek, kolor oczu, włosów) 0-1p.
III Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia, umysłowości) 0-1p.
IV Uzasadnienie co najmniej czterech cech charakteru – przywołanie przykładów z tekstu 0-1p.
V Zredagowanie oceny postaci (wnioski, opinie, refleksje) 0-1p.
VI Praca poprawna pod względem merytorycznym 0-1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji, akapity 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny     Zaproszenie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] 0–1p.
II Zastosowanie wyrazu o charakterze perswazyjnym – co najmniej jeden 0–1p.
III Spójność tekstu 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny   Dedykacja  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Wskazanie adresata, okoliczności, nadawcy, miejsca i czasu [komu dedykujemy; z jakiej okazji (za co, w jakich okolicznościach); kto dedykuje; gdzie (miejscowość); kiedy (data)] 0–1p.
II Spójność tekstu 0–1p.
III Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
IV Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
V Trafne i poprawne użycie cytatu [fakultatywnie] oraz estetyka zapisu (czystość, czytelność, brak skreśleń) 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. –niedostateczny     Ogłoszenie prasowe  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zapis najważniejszych informacji [czego dotyczy ogłoszenie, np. poszukiwania pracy, kupna, sprzedaży, zamiany, znalezienia, zagubienia czegoś] 0–1p.
II Informacja dotycząca nadawcy pozwalająca na nawiązanie z nim kontaktu [np. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail] 0–1p.
III Funkcjonalność stylu [zwięzłość, rzeczowość] 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny       Ogłoszenie typu zawiadomienie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zapis najważniejszych informacji [kogo zawiadamiamy, o czym – cel, czas, miejsce, kto zawiadamia] 0–1p.
II Stosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym [co najmniej jeden] 0–1p.
III Spójność tekstu 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny     Streszczenie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Przedstawienie najważniejszych faktów, wydarzeń w sposób chronologiczny 0–1p.
II Obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji) 0–1p.
III Spójność, logiczność tekstu, określona ilość wypowiedzeń (7-8 zdań) 0–1p.
IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0–1p.
V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0–1p.
5p. (praca bez błędów) - celujący; 5p. -bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. -dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny     Recenzja książki  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-7)*
I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p.
II Podanie podstawowych informacji o książce i jej twórcach – co najmniej trzy informacje [autor, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce i rok wydania, wydawnictwo] 0–1p.
III Przedstawienie problematyki utworu 0–1p.
IV Subiektywna ocena różnych elementów książki – co najmniej cztery elementy [np. kompozycja, przebieg akcji, postawy bohaterów, język, elementy edytorskie – ilustracje, wygląd okładki, strony tytułowej] 0–2p.
V Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0–1p.
VI Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 17p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 17p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny     Recenzja filmu  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-8)*
I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p.
II Podanie podstawowych informacji o filmie i jego twórcach – co najmniej cztery informacje [tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, kostiumolog, kompozytor muzyki, obsada aktorska] 0–1p.
III Przedstawienie problematyki filmu 0–1p.
IV Subiektywna ocena różnych elementów filmu – co najmniej cztery elementy [np. reżyseria, scenariusz, scenografia, kostiumy, praca statystów, kaskaderów, muzyka, montaż, dźwięk, dubbing, efekty specjalne, nastrój] 0–2p.
V Subiektywna ocena gry aktorów 0–1p.
VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0-1p.
VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 18p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 18p. – 16p.  - bardzo dobry;  15p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny     Recenzja spektaklu teatralnego  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-8)*
I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p.
II Podanie podstawowych informacji o sztuce i jej twórcach – co najmniej cztery informacje [tytuł, reżyser, miejsce i czas prapremiery, premiery, scenograf, kostiumolog, charakteryzator, choreograf, kompozytor muzyki, obsada aktorska] 0–1p.
III Przedstawienie problematyki przedstawienia 0–1p.
IV Subiektywna ocena różnych elementów inscenizacji – co najmniej cztery elementy [np. reżyseria, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, choreografia, muzyka, dobór rekwizytów, światło, praca suflera, efekty specjalne, reakcje publiczności, nastrój] 0–2p.
V Subiektywna ocena gry aktorów 0–1p.
VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0-1p.
VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p.
II Kompozycja (0–3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność tekstu 0–1p.
IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 18p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 18p. – 16p.  - bardzo dobry;  15p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny       Opowiadanie twórcze  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-6)*
I Rozwinięcie tematu (określenie elementów świata przedstawionego, czyli gdzie, kiedy, kto, w jaki sposób) 0–2p.
II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0–1p.
III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0–1p.
IV Ciekawy sposób prowadzenia narracji [osiągnięty na przykład dzięki prawidłowemu wprowadzeniu do toku narracji kilkuzdaniowego opisu; np. opisu przedmiotu, krajobrazu, wyglądu zewnętrznego postaci, sytuacji, przeżyć wewnętrznych; lub elementów charakterystyki postaci] 0–2p.
II Kompozycja (0–3)**
V Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji, akapity 0–1p.
VI Spójność 0–1p.
VII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
VIII Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
IX Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
X Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. – niedostateczny       Opowiadanie z dialogiem  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-6)*
I Rozwinięcie tematu (określenie elementów świata przedstawionego, czyli gdzie, kiedy, kto, w jaki sposób) 0–2p.
II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0–1p.
III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0–1p.
IV Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji [co najmniej jeden przykład składający się z co najmniej sześciu wypowiedzi] 0–1p.
V Poprawne stosowanie uzupełnień dialogowych [co najmniej trzy przykłady] 0-1p.
II Kompozycja (0–3)**
VI Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p
VII Spójność 0–1p.
VIII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0–1p.
Język i styl (0-4)**
IX Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
X Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p.
Zapis (0-3)**
XI Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 17p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 17p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 13p. - dobry;  12p. - 9p. - dostateczny; 8p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny         Opis dzieła sztuki – reprodukcji obrazu  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Temat (0-10)*
I Realizacja tematu [opowiadanie nie może dominować nad opisem] 0–1p.
II Krótka informacja o dziele i jego twórcy 0–1p.
III Określenie tematyki obrazu [np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwo abstrakcyjne, akt] 0–1p.
IV Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na pierwszym planie obrazu 0–1p.
V Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na drugim planie obrazu 0-1p.
VI Opis tła obrazu 0-1p.
VII Określenie nastroju 0-1p.
VIII Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów– np. ich kształt, wielkość, kolor [nie wystarcza pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej cechy dla różnych elementów] 0-1p.
IX Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne – co najmniej cztery przykłady [np. na pierwszym planie, obok, z prawej strony, poniżej, u dołu] 0-1p.
X Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji 0-1p.
II Kompozycja (0–2)*
XI Trójdzielność wypowiedzi 0–1p.
XII Spójność 0–1p.
III Język i styl (0-4)*
XIII Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0-3p.
XIV Funkcjonalność stylu 0-1p.
IV Zapis (0-3)*
XV Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0-2p.
XVI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0-1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 19p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 19p. – 17p.  - bardzo dobry;  16p. - 14p. - dobry;  13p. - 10p. - dostateczny; 9p. - 6p.  -dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny       Opis przeżyć wewnętrznych
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I. Temat (0 – 7)*
I Rozwinięcie tematu 0 – 2p.
II Podanie przyczyny (okoliczności) danego przeżycia wewnętrznego   0 – 1p.
III Zastosowanie słownictwa nazywającego uczucia (co najmniej 3 przykłady) 0 – 1p.
IV Zastosowanie słownictwa opisującego wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczuć (co najmniej 3 przykłady) 0 – 1p.
V Użycie co najmniej jednego porównania i jednego związku frazeologicznego 0 – 1p.
VI Stosowanie narracji pierwszoosobowej 0 – 1p.

II. Kompozycja  (0 – 2)**

VII Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 0 – 1p.

VIII

Spójność wypowiedzi

0 – 1p.
III. Język (0 – 3)**

IX

Poprawność językowa: 0 – 3 bł. = 3p., 4 bł. = 2p.,  5 bł. = 1p.

6 bł. = 0p.
  0 – 3p.  
IV. Zapis (0 – 3)**
       X Poprawność ortograficzna: 0bł. = 2p., 1bł. = 1p., 2bł. = 0p.     0 – 2p.  
  XI Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)   0 – 1p.
*   Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 15p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 15p. –14p.  - bardzo dobry;  13p. - 11p. - dobry;  10p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny         Opis sytuacji  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
 Temat (0 – 6)*
I Zgodność pracy z tematem. 0 – 1p.
II Opis wydarzenia głównego. 0 – 1p.
III Opis zdarzeń towarzyszących. 0 – 1p.
IV Opis elementów tła i scenerii (co najmniej trzy przykłady). 0 – 1p.
V Stosowanie słownictwa dynamizującego akcję – np. nagle, wtem, błyskawicznie, raptem, niespodziewanie (co najmniej trzy przykłady).   0 – 1p.
VI Poprawność pracy pod względem merytorycznym. 0 – 1p.
Kompozycja (0 – 2)**
VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji.   0 – 1p.

VIII

Spójność.

0 – 1p.
Język i styl (0 – 4)**

IX

Poprawność językowa: 0-3 bł. - 3p.

4 bł. - 2p. 5 bł. - 1p. 6 bł. i więcej - 0p.
0 – 3p.  

X

Funkcjonalność stylu.

0 – 1p.
Zapis (0 – 3)**
XI Poprawność ortograficzna: 0 bł. - 2p. 1 bł. - 1p. 2 bł. i więcej - 0p.   0 – 2p.  
XII Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 2 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy). 0 – 1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 15p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 15p. –14p.  - bardzo dobry;  13p. - 11p. - dobry;  10p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny     Przemówienie  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
Temat (0-6)*
I Zgodność przemówienia z tematem 0–1p.
II Wstęp – apostrofa do słuchaczy, określenie celu przemówienia 0–1p.
III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia 0–1p.
IV Zakończenie – np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni cytat 0–1p.
V Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy – co najmniej 2 przykłady poza wstępną apostrofą [np. mili goście, szanowni państwo, panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i drodzy koledzy] 0–1p.
VI Występowanie słów wyrażających stosunek do własnej wypowiedzi [np. mam zaszczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek] 0–1p.
Kompozycja (0-3)**
VII Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p.
VIII Spójność wypowiedzi 0–1p.
IX Logiczność wypowiedzi  
Język i styl (0-4)**
X Poprawność językowa [0–3bł. 3p.; 4bł. -2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej 0p.] 0–3p.
XI Funkcjonalność stylu 0–1p.
Zapis (0-3)**
XII Poprawność ortograficzna [0bł. -2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. - 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. 2p.; 4bł. 1p.; 5bł. 0p.] 0–2p.
XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 0–1p.
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) -celujący; 16p. –15p.  - bardzo dobry;  14p. - 12p. - dobry;  11p. - 8p. - dostateczny; 7p. - 5p.  -dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny       Realizacja projektu  
Numer kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zgodność projektu z tematem 0–2p.
II Oryginalność wyrażonej treści 0–2p.
III Oryginalność zastosowanej techniki (technologii) 0–4p.
IV Estetyka wykonania 0–2p.
V Prezentacja 0–2p.
12p. - celujący; 11p. -bardzo dobry; 10p.-9p. - dobry; 8p. -6p. - dostateczny; 5p.-4p. -dopuszczający; 3p.–0p. - niedostateczny  
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI   Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie
 1. Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 2. Zajęcia z informatyki w przeważającej części mają charakter praktyczny. Formy oceniania opierają się na rozwiązywaniu problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera oraz testy i sprawdziany pisemne.
 1. badanie kompetencji ucznia najczęściej będzie odbywać się przy komputerze, uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania,
 2. zadania będą sprawdzały umiejętność:
 • rozwiązywania problemów przy pomocy komputera,
 • łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną,
 • podstawowych metod pracy przy komputerze,
 • podstawowych pojęć i metod informatyki,
 • znajomości mechanizmów wspólnych dla różnych programów
 
 1. Głównymi formami wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu - informatyka są:
 • prace wykonywane przez uczniów w toku lekcji - ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji,
 • nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań uczniom lub zalecić powtórzenie pewnej czynności
 • w przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy w komputerze i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach
 • sprawdziany praktyczne, odpowiadają założonym końcowym efektom:
sprawdzian 1 - polegający na rozwiązywaniu praktycznego problemu przy użyciu komputera, sprawdzian jest zapowiedziany i obejmuje tematy związane z ostatnimi lekcjami, w niektórych przypadkach sprawdzian może przyjąć formę testu, czy sprawdzianu pisemnego. sprawdzian 2 - polegający na praktycznym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia, obejmuje kilka problemów związanych z zrealizowanym materiałem. Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
 • każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać wykonując i przygotowując prezentację na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem)
 1. Ogólne założenia
 • sprawdziany są obowiązkowe
 • jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może uczestniczyć w sprawdzianie to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu oddania prac przez nauczyciela
 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, w terminie dwóchtygodni od momentu otrzymania wyników prac,
 • wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
 • bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych
Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.
 • nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (punkty ujemne mające wpływ na ocenę zachowania).
   Kryteria ocen z informatyki kl. I gimnazjum OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
 1. Potrafią sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę komputera.
 2. Znają zasady bezpiecznego użytkowania komputera.
 3. Znają główne elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego.
 4. Potrafią samodzielnie zakończyć pracę z programem.
 5. Wprowadzają dane do programu.
 6. Zapisują wyniki swojej pracy na dysku.
 7. Wykonują proste operacje arytmetyczne.
 8. Uruchamiają prosty edytor grafiki.
 9. Uruchamiają prosty edytor tekstu.
 10. Znają budowę wnętrza komputera.
 11. Potrafią wykonać prosty rysunek.
OCENA DOSTATECZNA:
 1. Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.
 2. Poruszają się po strukturze danych.
 3. Wyszukują zbiory wykonywalne.
 4. Zapisują i odczytują pracę na dysku.
 5. Znają przeznaczenie klawiszy edycyjnych.
 6. Zapisują własne teksty na dysku.
 7. Formatują tekst.
 8. Potrafią uruchomić dowolną grę i z niej korzystać.
 9. Znają różne metody kopiowania.
 10. Potrafią uruchomić przeglądarkę Internetową.
OCENA DOBRA
 1. Omawiają możliwości wykorzystania wyników pracy innych osób z tego samego komputera.
 2. Rozumieją znaczenie komputera dla rozwoju techniki.
 3. Poznają działanie i obsługę wybranych urządzeń.
 4. Dokonują trafnego doboru koloru, zwracają uwagę na wygląd estetyczny.
 5. Tworzą samodzielnie rysunek na zadany temat.
 6. Wykonują operacje na blokach tekstu.
 7. Wykorzystują programy dydaktyczne do uczenia się.
 8. Rozumieją wykorzystanie gier jako rozrywki z komputerem.
 9. Wyszukują informacje w Internecie.
 10. Znają budowę arkusza kalkulacyjnego.
 11. Dokonują prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
 12. Formatują tekst, dostosowując go do jego przeznaczenia.
  OCENA BARDZO DOBRA
 1. Omawiają pojęcie piractwa komputerowego i jego konsekwencje.
 2. Dostrzegają korzyści wykorzystania komputera w codziennej pracy.
 3. Obsługują wybrane urządzenia.
 4. Dokonują poprawek w pracy i zapisują zmiany.
 5. Samodzielnie redagują teksty na zadany temat.
 6. Drukują gotowe elementy i własne prace.
 7. Samodzielnie wykorzystują wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych.
 8. Potrafią wyszukiwać informacje w Internecie na zadany temat.
 9. Znają strukturę bazy danych.
 10. Stosują adresowanie względne i bezwzględne w arkuszu kalkulacyjnym.
OCENA CELUJĄCA:
 1. Znacznie wykraczają swoimi zdolnościami poza program nauki, potrafią rozwiązywać zadania problemowe o wyższym stopniu trudności.
 2. Uświadamiają sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.
 3. Biorą czynny udział w konkursach i zajmują na nich czołowe miejsca.
     Kryteria ocen z informatyki kl. II gimnazjum OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
 1. Potrafią sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę komputera.
 2. Znają zasady bezpiecznego użytkowania komputera.
 3. Znają główne elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego.
 4. Potrafią samodzielnie zakończyć pracę z programem.
 5. Wprowadzają dane do programu.
 6. Zapisują wyniki swojej pracy na dysku.
 7. Znają funkcje prostego kalkulatora.
 8. Wykonują proste operacje arytmetyczne.
 9. Uruchamiają prosty edytor grafiki.
 10. Uruchamiają prosty edytor tekstu.
 11. Znają budowę wnętrza komputera.
 12. Potrafią wykonać prosty rysunek posługując się ołówkiem i kredką.
 13. Potrafią zapisać swoją pracę w danym miejscu.
OCENA DOSTATECZNA:
 1. Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.
 2. Poruszają się po strukturze danych.
 3. Wyszukują zbiory wykonywalne.
 4. Zapisują i odczytują pracę na dysku.
 5. Znają przeznaczenie klawiszy edycyjnych.Potrafią pisać polskie litery.
 6. Zapisują własne teksty na dysku.
 7. Formatują tekst.
 8. Potrafią uruchomić dowolną grę i z niej korzystać.
 9. Znają różne metody kopiowania.
 10. Potrafią uruchomić przeglądarkę Internetową.
 11. Rozróżniają bazy danych.
OCENA DOBRA:
 1. Omawiają możliwości wykorzystania wyników pracy innych osób z tego samego komputera.
 2. Rozumieją znaczenie komputera dla rozwoju techniki.
 3. Poznają działanie i obsługę wybranych urządzeń.
 4. Dokonują trafnego doboru koloru, zwracają uwagę na wygląd estetyczny.
 5. Tworzą samodzielnie rysunek na zadany temat.
 6. Wykonują operacje na blokach tekstu.
 7. Wykorzystują programy dydaktyczne do uczenia się.
 8. Rozumieją wykorzystanie gier jako rozrywki z komputerem.
 9. Wyszukują informacje w Internecie.
 10. Znają budowę arkusza kalkulacyjnego.
 11. Dokonują prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
 12. Formatują tekst, dostosowując go do jego przeznaczenia.
 13. Przeglądają istniejące bazy danych.
 14. Tworzą własną bazę danych.
OCENA BARDZO DOBRA
 1. Omawiają pojęcie piractwa komputerowego i jego konsekwencje.
 2. Dostrzegają korzyści wykorzystania komputera w codziennej pracy.
 3. Obsługują wybrane urządzenia z pomocą nauczyciela.
 4. Dokonują poprawek w pracy i zapisują zmiany.
 5. Samodzielnie redagują teksty na zadany temat.
 6. Drukują gotowe elementy i własne prace.
 7. Samodzielnie wykorzystują wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych.
 8. Potrafią wyszukiwać informacje w Internecie na zadany temat.
 9. Znają strukturę bazy danych.
 10. Stosują adresowanie względne i bezwzględne w arkuszu kalkulacyjnym.
 11. Potrafią stworzyć własną stronę WWW.
 12. Znajdują elementy w bazie danych wg danych kryteriów.
OCENA CELUJĄCA:
 1. Znacznie wykraczają swoimi zdolnościami poza program nauki, potrafią rozwiązywać zadania problemowe o wyższym stopniu trudności.
 2. Uświadamiają sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.
 3. Biorą czynny udział w konkursach i zajmują na nich czołowe miejsca.
 4. Potrafią wykonać stronę internetową w języku HTML.
Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie systemu średniej ważonej ocen. Bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia przypisując im różną ,,wagę”
Waga Aktywności ucznia Sposób zapisu w dzienniku
    3 1. Wykonanie pracy praktycznej. 2. Ocena semestralna. 3. Prace klasowe.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czerwonym.
    2 1. Krótkie formy pisemne. 2. Odpowiedź ustna. 3. Kartkówki. 4. Zadania wykonywane na lekcji. 5. Projekty.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
    1 1. Praca domowa. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Zadania dodatkowe. 5. Aktywność na lekcji.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Średnia ważona                                 Ocena Do 1,60                                              niedostateczny 1,61 – 2,60                                        dopuszczający 2,61 – 3,60                                        dostateczny 3,61- 4,60                                          dobry 4,61 – 5,30                                        bardzo dobry 5,31 i wyżej                                       celujący  

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie   

Ogólne kryteria oceny osiągnięć uczniów

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć to systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach nauczania oraz wychowania. W przedmiocie technika ocenianie osiągnięć ucznia gimnazjum opiera się głównie na obserwacji jego pracy, jak i końcowym rezultacie tej pracy, które w szczególności dotyczy wyżej wymienionych kryteriów. Wskazane jest, aby w ocenianiu uczestniczyli również uczniowie. Współpracując np. w zespole, mogą oceniać nie tylko swoją pracę, ale także efekty pracy swoich kolegów i grupy. Podczas dokonywania oceny należy zwracać uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia, jego operatywność, sprawność intelektualną ucznia oraz jego praktyczne działanie): wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu; celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; rozumienie zjawisk technicznych; umiejętność wyciągania wniosków; czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. Kryterium to uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze (wiadomości i umiejętności), osiągnięcia psychomotoryczne (nawyki ruchowe), jak i osiągnięcia emocjonalne (zainteresowania i postawy uczniów). Podczas oceniania osiągnięć uczniów wyrażonych stopniem należy kierować się „Standardami wymagań edukacyjnych" oraz ustaleniami przyjętymi przez w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Przedmiotem oceny są:
 • wiedza
 • umiejętności praktyczne
 • aktywność
Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:
 • poziom opanowania wiadomości i umiejętności oraz stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
 • porozumiewanie się językiem technicznym,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • obsługa narzędzi i urządzeń technicznych w najbliższym otoczeniu ucznia,
 • wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania,
 • działalność pozalekcyjna związana z działalnością techniczną,
 • zdolność pracy w grupie,
 • aktywność na zajęciach.
Wprowadza się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
 • formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacje na wybrany temat,
 • formy pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki,
 • formy praktyczne: prace wytwórcze, ćwiczenia rysunkowe,
 • ocena dokumentacji pracy ucznia: zeszyt przedmiotowy, teczka przedmiotowa,
 • obserwacja pracy ucznia.
Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania – osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych – systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji – twórczo rozwija własne uzdolnienia – śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki – swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach – stosuje rozwiązania nietypowe – biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu - wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: – opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne – prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć – potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych – ambitnie realizuje zadania indywidualne – bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne – jest świadomy zasad bhp podczas pracy – poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy – sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami – cechuje się systematycznością, konsekwencją działania – systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji – systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację – właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu – bierze udział w konkursach przedmiotowych Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: – nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne – wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela – sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne – zna i stosuje zasady bhp – poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy – poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami – właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu – czasami korzysta z różnych źródeł informacji – systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: – opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności – poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami – poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy – stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy – mało efektywnie wykorzystuje czas pracy – rzadko korzysta z różnych źródeł informacji – systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: – ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania – rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności – posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami – w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia – posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu – wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania – nie korzysta z żadnych źródeł informacji – prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: – nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania – nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań – nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów – posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu – nie potrafi organizować pracy – jest niesamodzielny – nie korzysta z żadnych źródeł informacji – nie prowadzi dokumentacji Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu. Postanowienia szczegółowe.
 • Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
 • Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
 • Prace klasowe, prace praktyczne i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 • Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, to powinien go odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 • Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną 2 tygodni od jej ogłoszenia.
 • Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria pozostają takie same.
 • Krótkie sprawdziany teoretyczne mogą obejmować materiał z ostatniego omawianego działu.
 • Uczniowie nieobecni na ostatnich np. jednej, dwóch, trzech lekcjach mają dwa tygodnie czasu na zaliczenie zadań praktycznych; w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia.
 • Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie jest klasyfikowany.
 • Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za zadania dodatkowe takie jak – referaty na uzgodniony temat, udział w projektach związanych tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu.
  Ocenę semestralną i roczną ustala się na podstawie systemu średniej ważonej ocen. Bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia przypisując im różną ,,wagę”
Waga Aktywności ucznia Sposób zapisu w dzienniku
  3 1. Wykonanie pracy praktycznej (całość). 2. Ocena semestralna. 3. Dokumentacja techniczna.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czerwonym.
  2 1. Praca praktyczna (element). 2. Krótkie formy pisemne. 3. Odpowiedź ustna. 4. Kartkówki. 5. Zadania wykonywane na lekcji.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
  1 1. Praca domowa. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Zadania dodatkowe. 5. Aktywność na lekcji.   Oceny zapisane w dzienniku kolorem czarnym.
  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: Średnia ważona                                 Ocena Do 1,60                                              niedostateczny 1,61 – 2,60                                        dopuszczający 2,61 – 3,60                                        dostateczny 3,61- 4,60                                          dobry 4,61 – 5,30                                        bardzo dobry 5,31 i wyżej                                       celujący   Ocena uczniów z zaleceniami PP-P – nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty. – w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian), podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

 

MATEMATYKA – Szkoła Podstawowa

MATEMATYKA – Gimnazjum