Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

4

 

Na podstawie​​ ​​ § 11b ust. 2​​ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.​​ w sprawie szczególnych rozwiązań​​ 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem​​ COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.​​ zm.) ogłasza się

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS​​ pIerwszych​​ i​​ szkół​​ Ponadpodstawowych​​ i klas​​ wstępnych​​ szkół​​ Ponadpodstawowych,​​ o których mowa w​​ ​​ art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia​​ oraz​​ liceów ogólnokształcących dla dorosłych​​ ​​ NA ROK SZKOLNY​​ 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności​​ 

Termin​​ 
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów​​ 
przygotowania​​ wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych​​ predyspozycji​​ oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe​​ 

od​​ 15​​ czerwca 2020​​ r.​​ 

do​​ 10 lipca​​ 2020 r.​​ 

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej​​ 
o świadectwo ukończenia szkoły​​ podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.​​ 

do 10 lipca​​ 2020 r.​​ do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego​​ w szkole ponadpodstawowej,​​ oddziałów​​ wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji​​ oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od​​ 15​​ czerwca​​ 2020​​ r. do​​ 22 czerwca​​ 2020 r.​​ do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin​​ 
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w ​​ pkt 5-7.

do ​​ 12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca ​​ 2020 r.;

II termin1​​ do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od​​ 23​​ czerwca 2020 r. do​​ 7​​ lipca ​​ 2020 r.;

II termin1​​ do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji ​​ językowych (klasy wstępne)
*

od​​ 23​​ czerwca 2020 r. do​​ 7​​ lipca ​​ 2020 r.;

II termin1​​ do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin​​ do​​ 9​​ ​​ lipca ​​ 2020 r.;​​ 

II termin​​ do 31 lipca​​ 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,​​ 

I termin​​ do​​ 9​​ ​​ lipca ​​ 2020 r.;​​ 

II termin do 31 lipca​​ 2020 r.;​​ 

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji ​​ językowych (klasa wstępna).​​ 

I termin​​ do​​ 9​​ ​​ lipca ​​ 2020 r.;

II termin do 31 lipca​​ 2020 r.;​​ 

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez ​​ kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do ​​ 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin​​ 
w postępowaniu rekrutacyjnym

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę​​ 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12​​ sierpnia​​ ​​ 2020 r.​​ 

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie​​ 

od​​ 15​​ czerwca​​ 2020 r.​​ 
do​​ 14​​ sierpnia​​ 2020 r. ​​ 

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe​​ ​​ także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.​​ 

od​​ 13​​ sierpnia​​ ​​ do​​ 18​​ sierpnia​​ 2020 r. do godz. 15.00

 

**​​ W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły​​ 
w terminie do​​ 18​​ sierpnia 2020 r. do godz. 15.00,​​ wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.​​ Zaświadczenie lub orzeczenie​​ składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020​​ 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin​​ 
w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.​​ 
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły​​ ponadpodstawowej​​ kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.​​ 

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych​​ 

do 20 ​​ sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do​​ 22​​ ​​ sierpnia​​ ​​ 2020 r.​​ 

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3​​ dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22​​ 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3​​ dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia​​ 

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3​​ dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.​​ w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem​​ COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają​​ w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.​​ 

1

​​ Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin​​ dla kandydatów,​​ którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .​​ 

* Dyrektor szkoły​​ określa szczegółowy termin​​ sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,​​ sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.